QUI SOM

La societat Urgell Net, SA és una empresa mercantil amb capital social íntegrament públic formada per diversos ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de l'Urgell que neix l'any 1989 arran de la necessitat de gestionar els residus que es generen a la comarca de l'Urgell.
 

QUÈ FEM
L’objecte social de la societat Urgell Net SA és la recollida dels residus sòlids municipals dels municipis inclosos dins l’àmbit territorial de la comarca de l’Urgell, així com tot el que fa referència a la seva manipulació, l'empresa disposa dels mitjans materials i humans suficients per prestar aquests serveis.

 

RECURSOS
La societat compta amb un equip de humà format per 13 xofers i 14 peons i un parc mòbil amb 6 camions de càrrega posterior, 3 camions amb grua hidràulica, un camió rentacontenidors, 1 furgoneta i 1 escombradora.

 

QUINS SERVEIS ES PRESTEN
Actualment la societat presta el servei de recollida selectiva de les fraccions vidre, paper-cartró i envasos a totes les poblacions de la comarca de l’Urgell. Pel que fa a la recollida de les fraccions resta i orgànica, també es presta el servei a tots els pobles, menys al municipi de Bellpuig. La societat també s’encarrega de la gestió de les deixalleries d’Anglesola, Castellserà, Maldà, la Fuliola, Preixana i Verdú.

 

COM HO FEM
La major part dels municipis de l’Urgell disposen del sistema de recollida en contenidors ubicats en àrees de vorera per a la recollida de vidre, paper-cartró, envasos, fracció orgànica i rebuig.
La comarca també compta amb tres municipis que tenen implantada la recollida porta a porta: Verdú, amb la recollida de les cincs fraccions; Castellserà, on es recullen 4 fraccions amb el sistema de porta a porta i el vidre en contenidors a la via pública. I finalment, Agramunt, que compta amb el sistema de porta a porta per a les fraccions de rebuig i fracció orgànica i la resta de fraccions es recullen en contenidors agrupats en àrees de vorera. Els equips de la societat s’organitzen en quatre rutes de recollida per a la fracció resta, quatre per a la fracció orgànica i cinc per a la recollida del vidre, paper-cartró i envasos. Pel que fa al servei de recollida porta a porta es disposa de dues rutes de recollida. El servei de rentacontenidors s’executa amb un sol camió.
Des del 7 de juny de 2022 la societat compta amb un nou servei de recollida de voluminosos a demanda. En concret, s’ha posat a disposició dels ciutadans el número de telèfon 621 192 828 per tal que els usuaris puguin trucar, identificar-se, explicar els residus que cal recollir i pactar el dia, l’hora i el lloc on recollir-los, que generalment és a l’ illa de contenidors més propera al ciutadà.


EstadistiquesResidus